Terma & Syarat

1. PENERIMAAN TERMA

1.1 Dengan menggunakan dan mengakses https://houselist.net (laman web "Laman Web"), anda membuat perjanjian yang mengikat secara undang-undang dengan kami, pemilik dan pentadbir Laman Web.

1.2 Anda menerima tanpa sebarang batasan atau kelayakan Terma Perkhidmatan, termasuk Dasar Privasi: https://houselist.net/policy.

1.3 Kami boleh meminda Terma Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan memaparkan versi yang dikemaskini di Laman Web. Walau bagaimanapun, notis individu tidak akan dihantar kepada anda. Sebarang Terma Perkhidmatan yang telah diubahsuai akan menggantikan semua versi sebelumnya. Jika anda tidak bersetuju dengan pindaan atau perubahan kepada Terma Perkhidmatan, anda sepatutnya berhenti menggunakan sebarang perkhidmatan di Laman Web dengan serta-merta. Selepas sebarang pindaan berkuatkuasa, kami akan anggap penggunaan berterusan anda di Laman Web sebagai penerimaan dan persetujuan terhadap pindaan tersebut. Anda boleh menyemak versi terkini Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa di https://houselist.net/terms.

1.4 Dari semasa ke semasa, kami akan memaparkan di Laman Web, garis panduan dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Semua garis panduan atau peraturan ini dengan ini diambil sebagai rujukan ke dalam Terma Perkhidmatan.

2. PENGGUNAAN LAMAN WEB

2.1 Anda bersetuju untuk mematuhi Dasar Penggunaan yang Diterima:

ketika menggunakan Laman Web. Kami boleh mengeluarkan atau memadamkan sebarang kandungan yang anda sediakan di Laman Web jika kami, atas budi bicara mutlak kami, menyangka anda telah melanggar Dasar Penggunaan yang Diterima.

2.2 Apabila menjalankan sebarang transaksi dengan kami di atau berkaitan dengan Laman Web atau mendaftarkan akaun dengan kami di Laman Web, anda menjamin bahawa:

β€’ anda berumur lebih dari 21 tahun;

β€’ anda menggunakan identiti sebenar anda;

β€’ data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah benar, tepat, lengkap, dan semasa; dan

β€’ anda akan mengemaskini maklumat peribadi anda dengan segera dan memastikan maklumat tersebut kekal benar, tepat, lengkap, dan semasa.

2.3 Kanak-kanak (pengguna di bawah umur 21 tahun) tidak layak untuk menggunakan Laman Web atau memberikan sebarang data peribadi di Laman Web tanpa pengawasan. Jika anda di bawah 21 tahun, anda boleh menggunakan Laman Web dan/atau memberikan sebarang data peribadi di Laman Web hanya selepas anda mendapatkan persetujuan dari ibu bapa/penjaga undang-undang anda atau jika anda berada di bawah pengawasan ibu bapa/penjaga undang-undang anda.

2.4 Sekiranya kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses bahagian tertentu dari Laman Web, anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kata laluan anda, dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.

2.5 Anda bersetuju untuk memberitahu kami mengenai sebarang pelanggaran keselamatan kata laluan anda.

2.6 Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi Klausul 2 ini.

3. BAHAN PG

3.1 Dengan menggunakan dan mengakses Laman Web, anda akan terdedah kepada maklumat, data, teks, perisian, gambar, grafik, video, mesej atau bahan lain yang kami dan/atau pengguna lain dari Laman Web muat naik, pos, emel, hantar atau sediakan di Laman Web ("Bahan PG") sama ada secara awam atau peribadi.

3.2 Anda memahami Bahan PG mungkin menyinggung, tidak senonoh atau membantah.

3.3 Anda memahami bahawa Bahan PG hanya boleh digunakan untuk kegunaan sendiri dan bukan komersial, dan bukan untuk penerbitan, pengedaran, transmisi, penyetempatan semula, pengedaran semula, penyiaran, pembiakan atau pengedaran kepada orang lain dalam syarikat atau organisasi yang sama, dan bukan untuk pengeposan ke laman web atau forum lain, kumpulan berita, senarai mel, papan buletin elektronik, atau Sembang Relai Internet yang dioperasikan oleh laman web lain.

3.4 Anda bersetuju untuk tidak membiak, memaparkan atau menyediakan akses kepada Laman Web atau Bahan PG di laman web atau pelayan lain.

3.5 Kami, dalam keadaan apapun, tidak bertanggungjawab atas sebarang Bahan PG, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan atau kelalaian dalam Bahan PG, atau sebarang kerugian atau kerosakan jenis apa pun yang dialami sebagai akibat dari penggunaan Bahan PG yang diposkan, diemelkan, dihantarkan atau disediakan di Laman Web.

4. PENAFIAN JAMINAN

4.1 Penggunaan Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua jaminan jenis apa pun, sama ada tersurat atau tersirat.

4.2 Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan, sementara atau kekal, sebarang perkhidmatan Laman Web (atau sebahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana atas pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian perkhidmatan tersebut.

4.3 Kami tidak memberikan jaminan bahawa:

β€’ Laman Web akan memenuhi keperluan anda;

β€’ Laman Web akan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat dan bebas dari kesalahan;

β€’ sebarang hasil yang diperoleh dari penggunaan Laman Web akan tepat atau boleh dipercayai; dan

β€’ kualiti sebarang produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui Laman Web akan memenuhi jangkaan anda.

4.4 Kami tidak boleh dan tidak menyokong, dan tidak boleh bertanggungjawab atas, mesej, pandangan, pendapat, penyelidikan dan cadangan individu, pengguna, dan organisasi yang dianggap berminat, atau mengesyorkan sebarang patrongan perkhidmat tertentu, rawatan atau urus niaga komersial dalam sebarang sekuriti, pelaburan atau kelas sekuriti atau pelaburan dan penyertaan pautan ke laman web lain atau sumber di Laman Web tidak menyiratkan sebarang bentuk sokongan oleh kami.

4.5 Kami tidak secara aktif menyemak atau mengedit mesej, pandangan, pendapat, penyelidikan dan cadangan pengguna, walaupun mesej, pandangan, pendapat, penyelidikan dan cadangan tersebut dibuat oleh pengguna menggunakan Laman Web. Walaupun maklumat di Laman Web telah diperoleh dari sumber yang dipercayai, tiada data, berita, maklumat, laporan atau pendapat atau sebarang cadangan (jika ada) telah disesuaikan untuk mana-mana individu tertentu atau kelas individu. Oleh itu, sila gunakan Laman Web atas risiko anda sendiri.

4.6 Dengan menyediakan maklumat dan data berdasarkan Laman Web, termasuk fakta, pandangan, pendapat dan cadangan individu dan organisasi yang dianggap berminat, kami dan pembekal kandungan kami tidak memberi atau kononnya memberi atau mewakili atau menganggap diri mereka memberi nasihat kewangan, pelaburan, cukai, undang-undang dan profesional lain. Anda harus sentiasa mendapatkan nasihat profesional yang berkaitan sebelum membuat keputusan seperti itu.

4.7 Kami mungkin memantau atau menyemak mana-mana kawasan di Laman Web di mana anda menghantar atau mempos komunikasi untuk tujuan meningkatkan kecekapan, kegunaan dan kesesuaian penggunaan. Walau bagaimanapun, kami tidak menerima untuk memantau atau menyemak setiap pos atau komunikasi, dan kami menafikan sebarang liabiliti berkaitan dengan semua Bahan PG, sama ada atau tidak timbul di bawah undang-undang hak cipta, tanda dagangan, fitnah, privasi, kesalahan, atau sebaliknya.

5. JAMINAN

5.1 Anda bersetuju untuk menjamin dan membebaskan kami, dan anak syarikat kami, sekutu, pegawai, ejen atau rakan lain, serta pekerja, daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam, yang dibuat oleh pihak ketiga berikutan atau timbul daripada sebarang kandungan yang anda hantar, pos, hantar atau sediakan di Laman Web, penggunaan anda terhadap Laman Web, sambungan anda ke Laman Web, pelanggaran anda terhadap Terma Perkhidmatan, atau pelanggaran anda terhadap sebarang hak pihak lain.

6. HAD LIABILITI

6.1 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, insiden, khas, sampingan atau contoh, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan akibat kehilangan keuntungan, niat baik, penggunaan, data atau kerugian tak ketara lain (walaupun kami telah diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut), yang timbul daripada:

β€’ penggunaan atau ketidakupayaan menggunakan Laman Web;

β€’ kos pemerolehan barang dan perkhidmatan ganti yang timbul daripada barang, data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau diperolehi atau mesej yang diterima atau transaksi yang dimasuki melalui atau dari Laman Web;

β€’ akses tanpa kebenaran atau pengubahan transmisi atau data anda;

β€’ kenyataan atau tindakan mana-mana pihak ketiga di Laman Web; dan

β€’ sebarang hal lain yang berkaitan dengan Laman Web.

6.2 Sebarang tuntutan dari jenis apa pun oleh mana-mana pihak terhadap pihak lain dan sebarang tindakan terhadap pihak lain mesti dimulakan dalam tempoh 2 tahun selepas tarikh di mana sebab tindakan timbul, selepas itu pihak yang dirugikan tidak mempunyai tuntutan lanjut sama sekali terhadap pihak lain.

7. DASAR PRIVASI

7.1 Semua data peribadi mengenai anda tertakluk kepada Dasar Privasi kami https://houselist.net/policy

7.2 Dasar Privasi https://houselist.net/policy dianggap termasuk dalam Terma Perkhidmatan dengan merujuk kepada Fasal ini.

8. DASAR PELANGGARAN HAK CIPTA

8.1 Jika anda percaya bahawa hak cipta anda telah dilanggar, sila hantar e-mel kepada kami di info@houselist.net

8.2 Sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan menerima dan bertindak berdasarkan notis dalam bahasa Inggeris yang mematuhi Terma Perkhidmatan ini. Sebarang notis yang tidak mematuhi syarat-syarat di atas akan ditolak, dan kami tidak akan mengambil sebarang tindakan berhubung dengan notis yang ditolak tersebut.

8.3 Dalam masa 4 minggu dari penerimaan notis pelanggaran yang mematuhi, kami akan mengambil tindakan seperti di bawah:

β€’ dengan segera mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada salinan elektronik yang didakwa melanggar; dan

β€’ selepas mengeluarkan atau melumpuhkan akses kepada salinan elektronik yang didakwa melanggar, dengan segera mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memberitahu pengguna yang telah menyediakan kandungan tersebut ("Pemilik Kandungan") melalui maklumat hubungan yang pengguna berikan kepada kami. Dalam melakukan demikian, kami juga akan memberikan Pemilik Kandungan salinan notis pelanggaran.

8.4 Jika Pemilik Kandungan memberikan notis bantahan, dan notis bantahan ini diberikan kepada kami dalam tempoh 4 minggu dari tarikh kami memberitahu Pemilik Kandungan mengenai penghapusan atau pelumpuhan akses kepada kandungan yang didakwa melanggar ("Tarikh Pemberitahuan"):

β€’ kami akan dengan segera mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memulihkan, atau memulihkan akses kepada, kandungan yang didakwa melanggar, jika ia teknikal dan praktikal boleh dilakukan; dan

β€’ jika, sebelum kami melengkapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan, atau memulihkan akses kepada, kandungan yang didakwa melanggar (di mana ia teknikal dan praktikal boleh dilakukan), pemilik hak cipta yang berkenaan memulakan prosiding untuk menghalang pemulihan, atau pemulihan akses kepada, kandungan yang didakwa melanggar, dan kami diberitahu mengenai prosiding tersebut, kami akan berhenti mengambil langkah-langkah tersebut untuk memulihkan, atau memulihkan akses kepada, kandungan yang didakwa melanggar.

8.5 Jika Pemilik Kandungan tidak memberikan notis bantahan dalam tempoh 4 minggu dari Tarikh Pemberitahuan, kami tidak akan mengambil sebarang tindakan lanjut dan kami akan menganggap kes tersebut sebagai tertutup.

9. PENAMATAN

9.1 Kami boleh, dalam keadaan tertentu dan tanpa notis terlebih dahulu, atas budi bicaranya sendiri dengan serta-merta menamatkan akaun anda (jika ada). Sebab-sebab untuk penamatan tersebut termasuk tanpa had:

β€’ pelanggaran atau pelanggaran Terma Perkhidmatan, Dasar Penggunaan yang Diterima, atau dokumen lain yang digabungkan, garis panduan atau peraturan;

β€’ permintaan oleh penguat kuasa undang-undang atau agensi kerajaan lain;

β€’ pemadaman akaun atas inisiatif sendiri;

β€’ pelanggaran hak cipta intelek orang lain;

β€’ penghentian atau pengubahsuaian bahan kepada perkhidmatan di Laman Web, atau sebahagiannya;

β€’ masalah teknikal atau keselamatan yang tidak dijangka; atau

β€’ tempoh tidak aktif yang panjang.

9.2 Penamatan akaun anda akan mengakibatkan:

β€’ penyingkiran akses dan penghalangan penggunaan lanjut kepada semua tawaran Laman Web yang dikaitkan dengan akaun tersebut; dan

β€’ pemadaman kata laluan anda dan semua maklumat, fail, dan kandungan berkaitan yang dikaitkan dengan atau di dalam akaun anda (atau sebahagiannya).

9.3 Penamatan akaun anda akan dilakukan tanpa menjejaskan apa-apa hak atau penyelesaian lain yang mungkin kami berhak di bawah Terma Perkhidmatan, mengikut undang-undang atau ekuiti dan tidak akan menjejaskan hak atau liabiliti yang telah timbul atau berterusan berkuat kuasa sebarang peruntukan yang dengan nyata atau dengan implikasi dimaksudkan untuk berkuat kuasa atau berterusan berkuat kuasa selepas penamatan tersebut.

10. HAK HARTA INTELEKTUAL

10.1 Apabila anda memuat naik sebarang imej, gambar, dan/atau deskripsi senarai ke Laman Web (yang disebut "Kandungan"), anda akan memberikan kami lesen bebas royalti, tidak boleh dibatalkan yang berlaku di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, menjadi tuan rumah, menggandakan, mengubah suai, menyesuaikan, menandakan air, berkomunikasi, menerbitkan, mempersembahkan secara awam, memaparkan secara awam, mencipta karya turunan, dan mengedarkan Kandungan. Dengan memuat naik Kandungan, anda menjamin bahawa anda memiliki hak cipta Kandungan dan dengan itu mempunyai hak yang diperlukan untuk memberi lesen kepada kami seperti yang dinyatakan. Kami berhak menandakan air gambar dalam Kandungan dan hak cipta dalam gambar yang ditandakan air akhirnya adalah milik kami sepenuhnya. Semua nama, produk, dan tanda lain yang disebutkan adalah hak harta intelektual pemilik masing-masing. Tiada bahan yang disediakan melalui Laman Web, termasuk teks, grafik, kod, penilaian, kedudukan, pangkalan data, maklumat yang dikumpulkan, Bahan PG dan/atau perisian boleh dibiakkan, diubah suai, disesuaikan, diedarkan, diterbitkan, dipaparkan, dimuat naik, dikirim atau dihubungkan dalam apa jua cara dan dalam apa jua bentuk tanpa kelulusan bertulis kami yang terdahulu, dan kelulusan pemegang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan. Laman Web dan Bahan PG adalah untuk kegunaan peribadi anda sahaja, dan anda tidak boleh melibatkan diri dalam sebarang urus niaga dengan pihak lain berkenaan dengan perkhidmatan dan kandungan tersebut. Urus niaga tersebut termasuk urus niaga komersil dan urus niaga yang akan menjejaskan nilai komersil Laman Web dan Bahan PG.

11. AM

11.1 Terma Perkhidmatan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Singapura, dan sebarang tuntutan atau pertikaian apa pun sifatnya akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Republik Singapura.

11.2 Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menegakkan sebarang hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak atau peruntukan tersebut. Sekiranya sebarang peruntukan Terma Perkhidmatan didapati tidak sah oleh mahkamah yang berkuasa, pihak-pihak tetap bersetuju bahawa mahkamah harus berusaha memberi kesan kepada niat pihak-pihak seperti yang tercermin dalam peruntukan tersebut, dan peruntukan lain Terma Perkhidmatan tetap berkuat kuasa sepenuhnya.

11.3 Sebarang akaun yang anda mungkin miliki bersama kami tidak boleh dipindahkan dan sebarang hak ke atas akaun tersebut akan berakhir apabila anda meninggal dunia. Apabila menerima salinan sijil kematian anda, akaun anda akan ditamatkan dan semua kandungan yang anda hasilkan dalam akaun anda akan dihapuskan secara kekal.

11.4 Semua pemberitahuan kepada kami menurut Terma Perkhidmatan harus dihantar melalui e-mel ke info@houselist.net.